मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

नियम ४ नुसार माहिती वनसंरक्षक, कार्य आयोजना विभाग 

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17 निवड यादीनूसार उमेदवारांच्या नेमणुकीकरीता वनविभागांना वाटप व सुचना

वनरक्षक भरती २०१६ (महिला/पुरुष) यांची शारीरिक क्षमता चाचणी (चालणे) - सूचना

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६-१७ निवड सूची
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६-१७ प्रतीक्षा सूची
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६-१७ अपात्र यादी

 

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची सन २०१६ मधील सामूहिक अंतिम प्रतीक्षा सूची गट - क

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची सन २०१६ मधील सामूहिक अंतिम प्रतीक्षा सूची गट - ड

 

राज्यस्तरीय अंतिम जेष्ठता यादी 2016

वृत्तस्तरीय अंतिम जेष्ठता यादी 2016

 

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (पाचवा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि.25/01/2017 आयोजित केले बाबत.

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (चौथा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि.12/01/2017 आयोजित केले बाबत.

 

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (तिसरा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि. 06/01/2017 आयोजित केले बाबत.

 

विधी सल्लागार कंत्राटी पद भरती जाहिरात.

 

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ अनुकंपा उमेदवारांची सामूहिक प्रतीक्षा सूची गट - क

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ अनुकंपा उमेदवारांची सामूहिक प्रतीक्षा सूची गट - ड

 

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील तसेच समांतर आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती पुरवणी यादी (दुसरा टप्पा) शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दि. २६/१२/२०१६ आयोजित केले बाबत.

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ चे अनुषंगाने खुल्या प्रवर्गामधील रिक्त पदांसाठी तात्पुरती लघु यादी. शारीरिक मोजमापे व मूळ कागदपत्रांची तपासणी दिनांक ६ व ७ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित केले बाबत.

तात्पुरत्या लघूयादीमधील उमेदवारांना सूचना

दिनांक ५. १. २०१६ ते १४. १. २०१६ कालावधीत पुरुषांसाठी ५ कि. मी. व महिलांसाठी ३ कि. मी. धावण्याची चाळणी चाचणी ३० मिनिटात पूर्ण केलेल्या उमेदवारांची माहिती.

सर्व्हेक्षक पदाची भरती सन २०१३-१४ रद्द केलेबाबत

वनरक्षक भरती २०१६-१७ खेळाडू उमेदवारांना सूचना

वनरक्षक भरती २०१६-१७ प्राथमिक पात्र उमेदवार यादी

वनरक्षक भरती २०१६-१७ सूचना

वनरक्षक भरती २०१६-१७ शुध्दीपत्रक

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17

 

मौजे लिंब ता. जि. सातारा येथील गट नं.९८८ मधील जमीन मिळण्य बाबत.

सुधारीत गुणवता यादी व प्रवर्ग निहाय सुधारीत निवड सुची

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सामुहिक सूची

अंतिम जेष्ठता यादी २०१५

प्राथमिक जेष्ठता यादी २०१५

अंतिम जेष्ठता यादी २०१४

वनरक्षक उमेदवारांच्या नेमणूकीकरिता वनविभागाना वाटप व सुचना

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१४-१५ करिता तात्पुरती निवड सूची

वनरक्षक पद: कागदपत्र तपासणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१५ करिता उमेदवारांची शारीरिक क्षमता चाचणी वेळापत्रक

प्रादेशिक योजना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग
मौजे सातार्डे व सातोसे , सावंतवाडी येथील औद्योगिक क्षेत्र वाढविणे बाबत मे. उत्तम स्टील एन्ड पॉवर लि.

राज्यस्तरीय जेष्ठता यादी - २०१५

अनुकंपा २०१५

अनुकंपा २०१५ पत्र
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची दिनांक २२/०८/२००५ मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट क)
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची दिनांक २२/०८/२००५ मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट ड)
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१५ मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट क)
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१५ मधील सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट ड)

वनमजूर ज्येष्ट्ता यादी

वनमजूर ज्येष्ट्ता पत्र

अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत.

अनुकंपा लिपिक सवर्गात नेमणूक देणेबाबत.
अनुकंपा लेखापाल सवर्गात नेमणूक देणेबाबत.
गट ड ते गट क संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत.
लिपिकांना लेखापालपदी पदोन्नती व पद व्यवस्था.
लेखापालाना मुख्यलेखापाल पदी पदोन्नती व पदव्यवस्था.


वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१५ सुचना

मौजे-कळंबणी बु. वाळंजवाडी ता. खेडजि.रत्नागिरी येथील देवरहाटीच्या जागेत मंदिराला लागून सभा मंडप बांधण्यास परवानगी मिळणे बाबत अर्ज.

वनरक्षक भरतीचा निकाल २०१४ -१५

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन २०१५

जाहिरात
शिद्धीपत्रक
सुधारित वेळापत्रक
वनरक्षक पदासाठी पात्र उमेदवार यादी
सूचना
वनरक्षक भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगिती

 

अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बबत

वनरक्षक ज्येष्ठता यादीबाबत

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन २०१५ करिता तात्पुरती स्थगिती

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम सूची

अनुकंपा लिपिक पत्र

अनुकंपा शिपाई पत्र

आश्वासित प्रगती योजना पहिला लाभ

आश्वासित प्रगती योजना दुसरा लाभ

शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत

लिपिकांना लेखापाल पदी पदोन्नती देणेबाबत

लेखापालाना मुख्य लेखापाल पदी पदोन्नती देणेबाबत

वनपाल/सहा. लागवड अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना
वनरक्षक /रोपवन कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंतर्गत मुख्य वनसंरक्षक,(प्रादेशिक) कोल्हापूर यांच्या मार्फत या संकेत स्थळावरील माहिती पुराविण्यात आलेली आहे.

 


बाब क्रमांक  : १ 

संस्थेचे नाव व संस्थेचे कार्य

बाब क्रमांक : २

कार्याचा तपशील

बाब क्रमांक : ३

नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेशन  

बाब क्रमांक : ४

मुख्य वनसंरक्षक ते वन रक्षक ठरवुन  दिलेले  मापदंड

बाब क्रमांक : ५

आधिकारी व कर्मचारी यांचे कडे असलेले अधिनियम व त्याखालिल नियम यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ६

कार्यालयातील कर्मच्या-याकडे  असलेल्या दस्ताऐवजांची   माहिती

बाब क्रमांक : ७ चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यव्यशेचा तपशील

बाब क्रमांक : ८

समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ९ मुख्य वनसंरक्षक  (प्रा.) यांचे कार्यक्षेत्रातील   अधिकाऱ्यांचे  पदनाम  व  दूरध्वनी  क्रमांक

बाब क्रमांक : १० कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, नुकसान भरपाई कार्यपध्द्दती
बाब क्रमांक : ११ योजनांचा तपशील प्रस्तावित खर्च अर्थ संकल्प संवितरित रक्कम
बाब क्रमांक : १२ सबसीडी कार्यक्रम, पध्दत रक्कमा, लाभार्थी बाबतची माहिती

बाब क्रमांक:१३

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक),कार्यालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या परवान्यांची माहिती:

बाब क्रमांक:१४

संगणकावर उपलब्ध असणा-या माहितीचा तपशील:

बाब क्रमांक:१५

उपलब्ध  असलेली माहिती नागरिकांना पुरविन्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा.

बाब क्रमांक : १६  जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती
बाब क्रमांक : १७ इतर माहिती
विवरण पत्र १
विवरण पत्र १ अ
विवरण पत्र
विवरण पत्र ५ अ
विवरण पत्र ५ ब