मुख्य पृष्ठ

आमचा पत्ता

नियम ४ नुसार माहिती वनसंरक्षक, कार्य आयोजना विभाग
वनपाल/सहा. लागवड अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना
वनरक्षक /रोपवन कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियत कलिक बदल्या व पदस्थापना

अनुकंपा यादी

अनुकंपा यादी विषयक मुद्धेनिहाय माहिती
अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती २०१४ बाबत पत्र
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१४ ची सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट-क)
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची सन २०१४ ची सामुहिक प्रतीक्षा सूची (गट-ड)

अंतिम जेष्ठता यादी २०१४

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल पदोन्नती देणे बाबत

वन विभागातील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्याबाबत नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबत
 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे वनरक्षकापैकी २५% वनपाल पदावर नेमणूक देनेबाबत
 
मंजूर व रिक्त पदांचा अहवाल मार्च २०१४

 

प्राथमिक जेष्ठता यादी २०१४

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार या पदावर नियुक्ती बाबत.

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर यांचे कार्यालय दिनांक ०१/०१/२०१४ रोजीची जेष्ठता सूची बाबतची माहिती

वनरक्षक भरती प्रक्रिया सन २०१३ व २०१४ करिता तात्पुरती निवड सूची

सर्व साधारण गुणवत्ता यादी
खुला प्रवर्ग
इतर मागासवर्गीय
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (अ )
भटक्या जमाती (ब)
भटक्या जमाती (क)
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती


कोल्हापूर वनवृत्तामधील गट क संवर्गातील वनरक्षकांची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१३ संबंधी उमेदवारांनी नोंदविलेल्या हरकती / आक्षेपांवर वृत्तस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या दिनांक १०.९.२०१३ रोजीच्या बैठकी मधील निर्णय.

अनुकंपा यादी

गट क निकाली यादी प्रतिक्षा यादी
गट ड निकाली यादी प्रतिक्षा यादी


मौजे भडकंबे ता. वाळवा, जि.सांगली येथील गट नंबर ३७२,मधील दगडखाण व स्टोन क्रशरच्या मंजुरी बाबत.

मौजे अंभेरी व जायगांव ता. खटाव येथील नमूद केलेल्या जमिनी बाबत सदर केलेला अहवाल.

मौजे फणसगांव, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग या जमिनीवर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प राबविणेसाठी लोकेशन क्लिअरन्स मिळणेबाबतचा अहवाल.

गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांचा अद्यावत सेवा तपशील (डाटाबेस)
विभागीय वन अधिकारी
सहाय्यक वनसंरक्षक
वनक्षेत्रपाल 


सावंतवाडी वन विभागातील लिपिक-टंक लेखक व वाहन चालक पदांचा निकाल

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंतर्गत मुख्य वनसंरक्षक,(प्रादेशिक) कोल्हापूर यांच्या मार्फत या संकेत स्थळावरील माहिती पुराविण्यात आलेली आहे.

 


बाब क्रमांक  : १ 

संस्थेचे नाव व संस्थेचे कार्य

बाब क्रमांक : २

कार्याचा तपशील

बाब क्रमांक : ३

नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेशन  

बाब क्रमांक : ४

मुख्य वनसंरक्षक ते वन रक्षक ठरवुन  दिलेले  मापदंड

बाब क्रमांक : ५

आधिकारी व कर्मचारी यांचे कडे असलेले अधिनियम व त्याखालिल नियम यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ६

कार्यालयातील कर्मच्या-याकडे  असलेल्या दस्ताऐवजांची   माहिती

बाब क्रमांक : ७ चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यव्यशेचा तपशील

बाब क्रमांक : ८

समित्या ,परिषदा , अथवा मंडल यांचा तपशील

बाब क्रमांक : ९ मुख्य वनसंरक्षक  (प्रा.) यांचे कार्यक्षेत्रातील   अधिकाऱ्यांचे  पदनाम  व  दूरध्वनी  क्रमांक

बाब क्रमांक : १० कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, नुकसान भरपाई कार्यपध्द्दती
बाब क्रमांक : ११ योजनांचा तपशील प्रस्तावित खर्च अर्थ संकल्प संवितरित रक्कम
बाब क्रमांक : १२ सबसीडी कार्यक्रम, पध्दत रक्कमा, लाभार्थी बाबतची माहिती

बाब क्रमांक:१३

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक),कार्यालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या परवान्यांची माहिती:

बाब क्रमांक:१४

संगणकावर उपलब्ध असणा-या माहितीचा तपशील:

बाब क्रमांक:१५

उपलब्ध  असलेली माहिती नागरिकांना पुरविन्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा.

बाब क्रमांक : १६  जन  माहिती  अधिकारी यांची  माहिती
बाब क्रमांक : १७ इतर माहिती
विवरण पत्र १
विवरण पत्र १ अ
विवरण पत्र
विवरण पत्र ५ अ
विवरण पत्र ५ ब